0 Items -
 • Brak produktów w koszyku.

Regulamin wypożyczalni

§ 1.

Postanowienia ogólne i definicje.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Rezerwacji w Internetowej Wypożyczalni Skiturowej MAJESTY znajdującej się pod adresem elektronicznym https://wypozyczalniakoscielisko.pl

 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

  1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

  2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

  3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422);

 3. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

  1. Wynajmujący – 5+ Szkoła Górska sp. z o.o.
   z siedzibą w Kościelisku (Kiry 38, 34-511 Kościelisko)
   prowadząca Wypożyczalnię Skiturową MAJESTY

  2. Usługobiorca – każda osoba, korzysta z usług Wypożyczalni w szczególności przegląda stronę internetową https://wypozyczalniakoscielisko.pl zapoznając się z jej treścią, zakłada Konto, zamawia Newsletter a w szczególności dokonuje Rezerwacji Sprzętu i zawiera Umowę

  3. Umowa – umowa najmu Sprzętu zawierana na odległość pomiędzy Wynajmującym a Najemcą zawierana za pośrednictwem Wypożyczalni Internetowej

  4. Strony – Wynajmujący i Najemca.

  5. Internetowa Wypożyczalnia Skiturowa MAJESTY (dalej „Wypożyczalnia” ) – strona internetowa prowadzona przez Wynajmującego, znajdująca się pod adresem elektronicznym https://wypozyczalniakoscielisko.pl umożliwiająca zawieranie Umów najmu Sprzętu na odległość

  6. Najemca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która wynajmuje Sprzęt w Wypożyczalni w celach związanych z zimową turystyką górską

  7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych z Wynajmującym (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  8. Rezerwacja – oferta najmu Sprzętu złożona przez Najemcę, zgodnie z wyborem dokonywanym na stronie https://wypozyczalniakoscielisko.pl przy użyciu Formularza Rezerwacji, wraz z określeniem sposobu Płatności oraz sposobu Odbioru.

  9. Formularz Rezerwacji (dalej „Formularz”) – elektroniczny formularz udostępniony przez Wynajmującego na stronach https://wypozyczalniakoscielisko.pl za pomocą którego Najemca dokonuje Rezerwacji Sprzętu.

  10. Sprzęt – Sprzęt narciarski będący wynajmowany przez Najemcę od Wynajmującego w celach związanych z zimową turystyką górską

  11. Czynsz – wyrażona w pieniądzu kwota należna Wynajmującemu z tytułu zawarcia umowy Najmu Sprzętu z Najemcą, umieszczona obok informacji o Sprzęcie. Kwoty Czynszu wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT) wraz z dodatkową kwotą pobieraną przez Wynajmującego tytułem kaucji za Wynajęcie Sprzętu.

  12. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Czynszu należnego Wynajmującemu z tytułu wykonania Umowy, stanowiącego sumę Czynszów zamówionego Sprzętu objętych Rezerwacją, pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki.

  13. Zaliczka – kwota wpłacana przez Najemcę przy zawarciu Umowy, przez stronę https://wypozyczalniakoscielisko.pl na poczet wykonania zawartej Umowy. Wysokość zaliczki jest podana do wiadomości Najemców na stronie Wypożyczalni a także podczas dokonywania Rezerwacji Sprzętu.

  14. Rejestracja – utworzenie w Wypożyczalni indywidualnego konta zgodnie z procedurą opisaną w Rozdziale 5 niniejszego Regulaminu.
  15. Konto – utworzone w wyniku Rejestracji indywidualne konto Usługobiorcy na stronie https://wypozyczalniakoscielisko.pl za pomocą którego może on dokonywać Rezerwacji Sprzętu lub korzysta z innych usług Wypożyczalni, opisanych w § 6 niniejszego Regulaminu.

  16. Odbiór fizyczny odbiór zarezerwowanego Sprzętu przez Najemcę w Siedzibie Wypożyczalni

  17. Siedziba Wypożyczalni – miejsce, w którym Wynajmujący dokonuje wydania Najemcy Sprzętu zarezerwowanego za pośrednictwem Wypożyczalni Internetowej. znajdujące się na ulicy Kiry 38 w Kościelisku

  18. Godziny pracy Wypożyczalni – siedziba Wypożyczalni jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00 a w weekendy od 7:00 do 19:00.

  19. Okres rozliczeniowy najmu sprzętu – okres rozliczeniowy na podstawie, którego Wynajmujący dokonuje obliczania Czynszu należnego za najem Sprzętu. Okresem rozliczeniowym jest dzień wynajmu – np. jeśli sprzęt zostaje wynajęty na dany dzień, należy go zwrócić tego dnia przed godziną zamknięcia siedziby wypożyczalni, niezależnie od godziny rozpoczęcia najmu.

  20. Dzień wypożyczania – dzień kalendarzowy w którym nastąpił odbiór Sprzętu przez Najemcę w Siedzibie Wypożyczalni, od którego naliczany jest Czynsz za korzystanie ze Sprzętu.

  21. Cennik – zestawienie cen stawek czynszowych za korzystanie ze Sprzętu znajdującego się w ofercie Wypożyczalni, opublikowany na stronie internetowej Wypożyczalni Skiturowej MAJESTY

§ 2.

Świadczenie usług drogą elektroniczną. Zawarcie Umowy najmu

 1. Zawarcie Umowy najmu Sprzętu następuje na skutek przyjęcia przez Wynajmującego Rezerwacji złożonej przez Najemcę przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego strony internetowej https://wypozyczalniakoscielisko.pl, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczone usługi obejmują:

  1. Rejestrację w Wypożyczalni Skiturowej MAJESTY

  2. Korzystanie z funkcjonalności Kont.

  3. Przeglądanie stron, w tym dostęp do oferty przez każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania Konta w Wypożyczalni Skiturowej MAJESTY

  4. Możliwość zadawania Wypożyczalni pytań poprzez udostępniony na stronach Wypożyczalni formularz kontaktowy.

  5. Możliwość subskrypcji Newslettera Wypożyczalni

 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt b powyżej, są dostępne wyłącznie dla użytkowników, którzy dokonali Rejestracji, po zalogowaniu do Konta.

 3. Rejestracja w Wypożyczalni i usługi, o których mowa w ust. 1 pkt a, b, c, d, e powyżej, świadczone są bez opłat.

 4. W celu właściwego korzystania ze strony internetowej Wypożyczalni, Najemca powinien posiadać komputer lub urządzenie mobilne z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np.Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari) oraz dostęp do sieci Internet.

 5. W celu dokonania Rezerwacji Sprzętu Najemca powinien posiadać adres elektroniczny (e-mail) oraz aktywny numer telefonu.

 6. Warunkiem dokonywania rezerwacji Sprzętu za pośrednictwem Wypożyczalni i zawierania Umów z Wynajmującym na odległość jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu dostępnego na stronach https://wypozyczalniakoscielisko.pl

§ 3.

Rezerwacja za pośrednictwem Formularza

 1. Najemca dokonuje Rezerwacji Sprzętu korzystając z Formularza Rezerwacji.

 2. W celu dokonania Rezerwacji Sprzętu Najemca powinien dokonać wyboru Sprzętu i ich ilości oraz podać takie dane jak: wzrost, waga, rozmiar stopy.

 3. Rezerwacja Sprzętu możliwa jest dla Najemców zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych w Wypożyczalni (nieposiadających Konta). Najemca, który nie posiada Konta powinien przed dokonaniem Rezerwacji podać niezbędne dane osobowe.

 4. Najemca w czasie wypełniania Formularza Rezerwacji podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu oraz dane wymienione w pkt 2 powyżej.

 5. Najemca w celu dokonania Rezerwacji wybiera właściwy przycisk na formularzu Rezerwacji wraz z informacją że dokonanie Rezerwacji pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W ten sposób Najemca składa Wynajmującemu ofertę zawarcia Umowy najmu wybranego Sprzętu zgodnie z opisem, ilością oraz kwotą a także zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 6. Najemca zobowiązany jest przy zawarciu Umowy najmu do wpłaty Zaliczki na poczet wykonania Umowy Najmu.

 7. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Najemcę na 15 lub mniej dni przed terminem Odbioru Sprzętu Wynajmujący uprawniony jest do zachowania otrzymanej od Najemcy Zaliczki.

 8. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Wynajmującego Najemca, który przy zawarciu Umowy zapłacił Zaliczkę uprawniony jest żądać od Wynajmującego zwrotu sumy dwukrotnie wyższej.

 9. Umowa pomiędzy Wynajmującym a Najemcą zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Wynajmującego otrzymanej od Najemcy Rezerwacji. W przypadku gdy Najemcą jest Konsument, do Umowy pomiędzy Wynajmującym a Najemcą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W celu uniknięcia wątpliwości miejscem zawarcia umowy jest siedziba Wynajmującego.

 10. Wynajmujący potwierdza zawarcie Umowy najmu przesyłając na adres poczty elektronicznej Najemcy potwierdzenie Rezerwacji wraz z numerem Rezerwacji. Wiadomość taka zawiera informacje przeznaczone dla Konsumentów, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

 11. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

  1. W trakcie dokonywania Rezerwacji Sprzętu, Najemca ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych.

  2. Najemca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie.

  3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Najemcy treści zawartej Umowy następuje przez:

   • Przesłanie Najemcy na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość, o którym mowa w ust. 7 powyżej;

   • zapisanie danych dotyczących Rezerwacji na Koncie Najemcy.

 12. Najemca może śledzić status realizacji Umowy na swoim Koncie w zakładce zawierającej historię Rezerwacji.

 13. W przypadku niemożności realizacji Rezerwacji, z uwagi na brak zarezerwowanego Sprzętu lub zarezerwowanej ilości danego Sprzętu, Wynajmujący niezwłocznie poinformuje o tym Najemcę, a Najemca może zrezygnować z Rezerwacji w całości lub w części – według swojego wyboru. W takim wypadku, jeśli Najemca dokonał Płatności przed odebraniem zarezerwowanego Sprzętu (przedpłata), Wynajmujący zwraca Najemcy całą uiszczoną przez niego kwotę, a w razie częściowego odstąpienia od Umowy – kwotę uiszczoną za Sprzęt, z których Najemca rezygnuje.

§ 4. Sprzęt

 1. Zdjęcia zamieszczane na stronach Wypożyczalni służą prezentacji Sprzętu. Zdjęcia i opisy Sprzętu umieszczane obok poszczególnych Sprzętów pochodzą od Wynajmującego

 2. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Wypożyczalni podlegają ochronie prawnej.

 3. Sprzęt oferowany na stronach Wypożyczalni jest wolny od wad, oraz został zgodnie z prawem wprowadzony do obrotu.

§ 5.

Rejestracja

 1. Rejestracja w Wypożyczalni jest bezpłatna.

 2. Rejestracja jest niezbędna do dokonania Rezerwacji i zawarcia Umowy z Wypożyczalnią.

 3. Rejestracja dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Wypożyczalni.

 4. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

 5. W formularzu rejestracyjnym użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne do założenia Konta celem wynajmu Sprzętu oraz kontaktu z Wypożyczalnią.

 6. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Wypożyczalnia, na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony.

§ 6.

Konto

 1. Posiadanie Konta umożliwia Usługobiorcy w szczególności:

  1. Dokonywanie Rezerwacji Sprzętu i zawieranie Umowy najmu;

  2. wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych;

  3. przeglądanie historii Rezerwacji;

 2. Login i hasło mają charakter poufny.

 3. Zabrania się udostępniania przez Usługobiorcę swojego Konta osobom trzecim. Jednakże Usługobiorca może udostępnić swoje Konto domownikom lub pracownikom, którzy dokonywać będą określonych czynności, w tym dokonywać Rezerwacji, w imieniu Usługobiorcy.

 4. Konto jest prowadzone dla Usługobiorcy na czas nieoznaczony.

 5. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować ze swojego Konta bez podania przyczyn. W tym celu wystarczy skierować do Wypożyczalni jednoznaczne żądanie usunięcia Konta, na adres e-mail: info@wypozyczalniakoscielisko.pl lub listownie. Żądanie usunięcia Konta nie wpływa na Umowy najmu Sprzętu, zawarte z Wypożyczalnią przed wysłaniem żądania.

 6. Po otrzymaniu żądania, o którym mowa w ust. 5, Konto zostanie niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania, usunięte z systemu teleinformatycznego Wypożyczalni.

 7. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, o którym mowa powyżej, Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości takiej osoby.

 8. Warunki zamawiania i rezygnacji z Newslettera określają odrębne zasady określone w Regulaminie Newslettera.

§ 7.

Płatności

 1. Warunkiem rezerwacji sprzętu w Wypożyczalni jest dokonanie Płatności. Najemca dokonuje Płatności za pośrednictwem systemu elektronicznej płatności Przelewy24.

 2. Płatność dokonywana jest w trakcie dokonywania Rezerwacji. W celu dokonania Płatności za pośrednictwem Przelewy24 Najemca zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 3. Najemca otrzyma e-mail z informacją o potwierdzeniu płatności z systemu Przelewy24.

§ 8.

Obowiązki Wynajmującego i Najemcy

 1. Wynajmujący oświadcza iż zobowiązuje się do wynajęcia Najemcy Sprzętu w pełni przygotowanego do użytku, tj. sprawnego technicznie i nieuszkodzonego.

 2. Najemca podczas odbioru zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym Sprzętu i zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń.

 3. Najemca oświadcza iż będzie używał wynajętego Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz, iż będzie dbał o niego w granicach normalnego użytkowania.

 4. W przypadku zwłoki w zwrocie Sprzętu (Sposób i termin odbioru Sprzętu opisany jest w § 10), Najemca zobowiązany jest do uiszczenia Czynszu najmu Sprzętu dla każdej kolejnej doby zgodnie z Cennikiem Wypożyczalni. Jeśli zwłoka w zwrocie przez Najemcę Sprzętu spowoduje, iż kolejny Najemca nie będzie mógł korzystać ze Sprzętu wcześniej zarezerwowanego, ze względu na jego brak, Najemca który dopuścił się zwłoki w oddaniu Sprzętu będzie zobowiązany do naprawienia szkody Wynajmującemu i uregulowania Czynszu od Najemcy, który z powodu zwłoki nie mógł zrealizować swojej Rezerwacji.

 5. Wydanie wynajętego Sprzętu odbywa się na podstawie ustalenia tożsamości Najemcy w oparciu o okazanie przez Najemcę jednego z następujących dokumentów: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport. Dokumenty nigdy nie są pobierane do depozytu a jedynie do wglądu.

 6. Najemca wynajmując Sprzęt od Wynajmującego, oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat jego eksploatacji i zobowiązuje się do należytej dbałości o Sprzęt oraz wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.

 7. Najemca decydując się na wypożyczenie Sprzętu od Wynajmującego ma świadomość, że skituring związany jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania skituringu mogą polegać na doznania urazów ciała, ryzyku chorób, a nawet śmierci wypożyczającego lub osoby trzeciej. Najemca pomimo, iż ma pełną świadomość ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu Sprzętu..

 8. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie wynajętego Sprzętu spowodowane jego nieprawidłowym użytkowaniem (w tym uszkodzenia szaty graficznej, ślizgów, krawędzi, wiązań, złamań, dekompletacji etc.). Wysokość szkody ustalana jest w oparciu o cennik sprzętu, wartość braków lub koszt naprawy. Należną Wynajmującemu kwotę z tytułu uszkodzenia Sprzętu Najemca zobowiązuje się uregulować wraz ze zwrotem Sprzętu lub niezwłocznie po powiadomieniu Wynajmującego o jego zaginięciu. Najemca nie może dokonywać we własnym zakresie żadnych napraw chyba że wcześniej uzyska na taką naprawę wyraźną zgodę Wynajmującego.

 9. Najemca ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji Sprzętu powstałe u osób trzecich, którym Najemca udostępnił Sprzęt

§ 9.

Realizacja Rezerwacji

 1. Najemca może dokonywać Rezerwacji 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia, przy czym Wynajmujący realizuje Rezerwacje i dokonuje wydania Sprzętu w dni pracy Wypożyczalni.

 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Wypożyczalni. O zamknięciu Wypożyczalni w danym dniu Wynajmujący powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Wypożyczalni.

 3. Zobowiązania Najemcy wynikające z Umowy są wykonane z chwilą uiszczenia na rzecz Wynajmującego całej należności z tytułu Czynszu za zamówiony Sprzęt oraz odbioru Sprzętu .

 4. Świadczenie Wynajmującego wynikające z Umowy jest spełnione z chwilą wydania Najemcy Sprzętu zgodnie z Rezerwacją.

§ 10.

Sposób i termin odbioru Sprzętu

 1. Odbiór Sprzętu wynajętego za pośrednictwem strony internetowej Wypożyczalni a także jego zwrot odbywa się w siedzibie Wypożyczalni. Klient odbierając sprzęt sprawdza jego stan techniczny i kompletność, zgłasza ewentualne zastrzeżenia co do stanu technicznego Sprzętu lub oświadcza, iż nie zgłasza zastrzeżeń oraz zobowiązuje się zwrócić go w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem naturalnych śladów użytkowania.

 2. Odbiór Sprzętu możliwy jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00-18.00.

 3. Okresem rozliczeniowym wypożyczenia sprzętu jest doba. Opłaty za korzystanie ze sprzętu są pobierane zgodnie z opublikowanym na stronie Wypożyczalni Cennikiem. Opłaty naliczane są od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu. Za dzień wypożyczenia uznaje się godziny pracy Wypożyczalni.

§ 11.

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Najmu zawartej z Wynajmującym za pośrednictwem strony internetowej Wypożyczalni nie przysługuje Najemcy będącemu Konsumentem.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi

§ 12.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wynajmujący odpowiada wobec Najemcy za wady fizyczne i prawne wynajętego Sprzętu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 2. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Sprzętu, mogą być zgłaszane:

  1. na piśmie, na adres Wynajmującego 5+ Szkoła Górska sp. z o.o.
   z siedzibą w Kościelisku (Kiry 38, 34-511 Kościelisko) z dopiskiem “Wypożyczalnia Skiturowa MAJESTY”

  2. pocztą elektroniczną, na adres: info@wypozyczalniakoscielisko.pl

 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.

 4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Wynajmującego w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.

 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wynajmujący powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

 6. Najemca będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

§ 13.

RODO

 1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanego także RODO, Organizator informuje że:

  1. Administratorem otrzymanych danych osobowych jest Organizator;

  2. Otrzymane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu wykonania Umowy;

  3. Odbiorcami powierzonych danych osobowych mogą być:

 • osoby upoważnione – osoby świadczące usługi w ramach Wypożyczalni, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe;

 • podmioty przetwarzające – podmioty zewnętrzne, którym Organizator zleca czynności wymagające przetwarzania danych (np. obsługa informatyczna);

 • inni odbiorcy danych – o ile wynika to z przepisów prawa lub jest niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.

  1. Klient posiada:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 14.

Postanowienia końcowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wynajmujący informuje, że:

 1. Najemca będący Konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów prowadzi Prezes UOKiK, dostępny pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 2. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 3. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Jednocześnie zwracamy uwagę, że do skorzystania z drogi pozasądowego załatwienia sprawy konieczna jest zgoda obu stron.

 4. Umowy z Wynajmującym są zawierane w języku polskim.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 6. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na stronie https://wypozyczalniakoscielisko.pl

 8. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Wynajmującego określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Wynajmującego, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej Wypożyczalni i obsługi Usługobiorców.

 9. O zmianie Regulaminu Wynajmujący powiadamia zarejestrowanych Usługobiorców na adres e-mail. Informacja o zmianie Regulaminu jest również zamieszczana w widoczny sposób na stronie internetowej Wypożyczalni.

 10. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorców, którzy nie zrezygnują z Konta w Wypożyczalni w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z ust. 8 powyżej. Rezygnacja z Konta następuje w sposób określony w § 6 ust. 5.

 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.12.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *